Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P136SUMC - SUM6 C - Số nghịch đảo

Mẹ bảo Tí dạy đứa em nhỏ học toán, làm quen với các con số. Tý thấy thằng em mình khá thông minh, so sánh các số bình thường có vẻ quá đơn giản đối với nó. Vì vậy Tý ra yêu cầu mới, các số bình thường sẽ được đọc từ trái sang, bây giờ sẽ đọc ngược lại, đọc các chữ số từ bên phải sang.

Bài toán có vẻ hơi hóc búa với em của Tý, các bạn hãy viết chương trình để giải quyết vấn đề này.

Input

Chứa 2 số nguyên có 3 chữ số A và B. A và B luôn khác nhau và không chứa chữ số 0.

Output

In ra số có giá trị lớn hơn (theo quy tắc mới).

Example

Test 1:

Input:

734 893

Output:

437

 

Test 2:

Input:

221 231

Output:

132

 

Test 3:

Input:

839 237

Output:

938


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-08-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-12-09 10:32:58
Tham Khao Code Tai: https://pastebin.com/ipyeHYMQ
2017-08-21 07:52:38 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p136sumc-spoj-ptit-so-nghich-dao/
2017-07-13 05:10:55
P136SUMC: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p136sumc-sum6-c-so-nghich-ao.html

Last edit: 2017-12-06 19:37:39
2015-08-02 13:54:07 -_-
.

Last edit: 2015-09-18 04:51:48
2015-08-02 13:50:12 -_-
.

Last edit: 2015-09-18 04:51:22
2015-04-30 05:30:16 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p136sumc-spoj-ptit-so-nghich-dao/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.