Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P135SUMF - SUM5 F - Quân bài Domino

Quân bài Domino gồm có 2 phần, trong đó mỗi phần có chứa các dấu chấm (có thể không chứa dấu chấm nào).

Số lượng dấu chấm trên mỗi phần phụ thuộc vào kích thước của quân Domino. Mỗi phần của 1 quân Domino kích thước N có thể chứa từ 0 tới N dấu chấm. 2 quân Domino được tính là trùng nhau nếu đọc theo 1 cách nào đó, số lượng dấu chấm ở mỗi phần giống nhau. Chẳng hạn 2 quân Domino kích thước 10: [2|8] và [8|2] chỉ được coi là một.

Một tập bài Domino kích thước N là tập hợp của tất cả các quân Domino phân biệt có kích thước N. Ví dụ tập bài Domino có kích thước bằng 6:

Nhiệm vụ của bạn là tính toán xem có tất cả bao nhiêu dấu chấm trong một tập bài Domino có kích thước N.

Input

Một số nguyên N duy nhất là kích thước của quân Domino (1 ≤ N≤ 1000).

Output

In ra trên một dòng đáp án của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

2

Output:

12

 

Test 2:

Input:

3

Output:

30

Giải thích test 2:

Tập bài có kích thước bằng 3 bao gồm: [0|0], [0|1], [0|2], [0|3], [1|1], [1|2], [1|3], [2|2], [2|3] và [3|3].

 

Test 3:

Input:

15

Output:

2040


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-08-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-07 10:05:01
1 dòng :))
n*(n+1)*(n+2)/2;
2019-07-31 18:58:51
Yêu Nghệ An
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

main(){
int n;
cin>>n;
int dem=0;
for(int i=0;i<=n;i++)
for(int j=i;j<=n;j++)
dem+=i+j;
cout<<dem;
}

Last edit: 2019-07-31 18:59:42
2017-08-21 07:53:54 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p135sumf-spoj-ptit-quan-bai-domino/
2015-06-27 18:41:59
//bai 2:
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream>
using namespace std;

void nhapnc(int &n, int **&a)
{

cout<<"\nnhap vao kich co n=";
cin>>n;
a=new int *[n*n*n];
for(int i=1;i<=n;i++)
a[i]= new int [n*n*n];
for(int i=1;i<=n;i++)
{
for(int j=1;j<=n;j++)
{
a[i][j]=i+j;
cout<<a[i][j];}
}

}

void ktnc(int n, int **&a )
{
for(int i=1;i<=n;i++)
{
for(int j=1;j<=n;j++)
if(a[i][j]=a[j][i])
{
a[i][j]=a[i][j];
a[j][i]=0;
}
}
}

int tinhnc(int n, int **&a)
{
int c;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
for(int j=1;j<=n;j++)
c+=a[i][j];
}
return c;
}

int main()
{
int n, **a, c;
nhapnc(n,a);
ktnc(n,a);
tinhnc(n,a);
getch();

}


Last edit: 2015-06-27 18:43:37
2015-05-05 06:03:45 Hiệp


Last edit: 2015-05-05 06:03:55
2015-04-30 05:24:38 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p135sumf-spoj-ptit-quan-bai-domino/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.