Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P135SUMC - SUM5 C - Hình vuông lớn nhất

Cho n điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Điểm thứ i có tọa độ (x_i, y_i). Hãy tìm hình vuông có diện tích lớn nhất có 4 đỉnh là 4 điểm trong n điểm đã cho.

Input

Dòng đầu tiên là số điểm n (n <= 1000).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên x_i và y_i (có giá trị tuyệt đối <= 10000) là tọa độ của điểm thứ i.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là diện tích lớn nhất của hình vuông tìm được. Nếu như không tồn tại hình vuông nào, hãy in ra số 0.

Example

Input:
7
7 1 6 2 2 3 5 4 3 5 1 5 6 6 4 Output:
10

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-08-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Thầy Lê Minh Hoàng

hide comments
2013-08-26 18:26:49 Hưng Việt
làm hoài chỉnh hoài nhưng vẫn ko tương thích đc với trình biên dịch của ad.
2013-08-23 09:27:45 Trần Vãn Dương D10CN2
Độ phức tạp N^3 cũng AC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.