Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P134SUMJ - SUM4 J - Mã hóa thư 2

Tí và Tèo lại chơi trò mã hóa thư. Lần này Tèo mã hóa và Tí là người giải mã. Tèo đã nghĩ ra một cách mã hóa khó hơn nhiều so với cách của Tí, mã hóa bằng bàn phím điện thoại.

Quy tắc mã hóa của Tèo như sau: với kí tự thứ i trong chuỗi mật mã, Tèo sẽ nhấn nó thêm i lần trên bàn phím điện thoại. Ví dụ kí tự thứ 4 trong chuỗi mật mã là U, Tèo sẽ nhấn 2 lần phím số 8 để được kí tự U, rồi nhấn tiếp 4 lần nữa để thu được kí tự V. Để cho công việc đỡ vất vả hơn, các kí tự là chữ số sẽ được bỏ qua trong quá trình này.

Cho biết nội dung bức thư mà Tèo gửi cho Tí sau khi mã hóa, các bạn hãy giúp Tí giải mã bức thư của Tèo.

Input

Gồm nhiều test (<= 100). Mỗi test là một chuỗi các kí tự không chứa dấu cách, có độ dài lớn nhất là 100. Input kết thúc bởi dấu #.

Output

Với mỗi test, hãy in ra nội dung bức thư ban đầu trên một dòng. Chú ý phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Example

Input:

BACE
GgaudQNS
# Output:
ABCD
IhateSMS

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-31
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-06-11 19:19:53
bài này có tính phím 1 ko nhỉ hay chỉ phím từ 2 đến 9 thôi sub mãi vẫn sai :(
2016-02-15 05:53:06
"Để cho công việc đỡ vất vả hơn, các kí tự là chữ số sẽ được bỏ qua trong quá trình này"
có nghĩa là nếu bấm phím 2 ba lần được chữ C, bấm thêm 1 lần nếu bình thường thì ra số 2 nhưng bỏ qua số nên sẽ thành chữ A
vậy nên nếu bấm số 2 năm lần thì sẽ ra chữ B
2015-09-07 20:27:44 Vũ Vãn Long
có gặp trường hợp có chữ số không mọi người,gặp thì in ra luôn hả ???
2014-12-10 10:16:15 Bác Ba Phì
"Để cho công việc đỡ vất vả hơn, các kí tự là chữ số sẽ được bỏ qua trong quá trình này"

Tức là nếu gặp chữ số thì in ra luôn, không thay đổi gì à?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.