Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P134SUMH - SUM4 H - Đa giác không tự cắt

Cho n điểm trên mặt phẳng, trong đó có ít nhất 3 điểm không thẳng hàng. Từ các điểm trong n điểm trên ta có thể dựng được rất nhiều đa giác đa giác. Trong bài toán này sẽ quan tâm đến các đa giác không tự cắt và diện tích của chúng. Đa giác không tự cắt là đa giác không có cặp cạnh nào cắt nhau (không nhất thiết phải đa giác lồi).

Yêu cầu: Cho n điểm và số nguyên k, hãy tìm ít nhất ba điểm và không quá k điểm trong n điểm trên, sau đó dựng một đa giác không tự cắt từ các điểm được chọn để được đa giác có diện tích là lớn nhất.

Input

Dòng đầu gồm hai số nguyên dương n và k (3 <= k <= n <= 200).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số xi, yi (có giá trị tuyệt đối <= 106) là tọa độ của điểm thứ i.

Output

In ra diện tích lớn nhất của đa giác tìm được với độ chính xác 2 chữ số sau dấu thập phân.

Example

Test 1:

Input:

4 3
0 0
2 0
0 3
2 2

Output:

3.00

 

Test 2:

Input:

4 3
2 0
1 1
1 2
3 1

Output:

1.50


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.