Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P134SUME - SUM4 E - Diện tích hình chữ nhật lớn nhất

Tí và Tèo đi tập thể dục buổi sáng. Họ đã nghĩ ra trò chơi như sau. Cho trước 4 số nguyên, mỗi người chơi sẽ có 4 lượt đi, mỗi lượt đi bước đi đúng số bước bằng 1 trong 4 số đã cho, và mỗi số sử dụng đúng 1 lần. Được rẽ phải 3 lần, và các đường đi sẽ phải giao nhau để tạo thành một hình chữ nhật.

Họ sẽ thi xem ai có thể tạo ra được hình chữ nhật có diện tích lớn hơn.

Nhiệm vụ của bạn là hãy tính toán diện tích hình chữ nhật lớn nhất có thể.

Input

Gồm 4 số nguyên A, B, C và D (0 < A, B, C, D < 100).

Output

In ra diện tích của hình chữ nhật lớn nhất có thể.

Example

Test 1:

Input:

1 2 3 4

Output:

3

 

Test 2:

Input:

4 4 3 4

Output:

12

 

Giải thích test 1: một cách để tạo ra hình chữ nhật có diện tích bằng 3 là:

· Đi 4 bước, rồi rẽ phải.

· Đi tiếp 1 bước, rồi rẽ phải.

· Đi tiếp 3 bước, rồi rẽ phải.

· Đi tiếp 2 bước.

Hình chữ nhật được tạo ra có kích thước 1 x 3.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.