Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P134SUMD - SUM4 D - Số cặp nghịch thế

Xét các dãy số có N chữ số mà các phần tử nằm trong khoảng 1-> N xuất hiện đúng 1 lần.

Một cặp số (a_i, a_j) được gọi là nghịch thế nếu như i < j và a_i > a_j.

Ví dụ dãy số (1, 4, 3, 2) có tất cả 3 cặp nghịch thế là (4, 3), (4, 2) và (3, 2).

Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm xem có bao nhiêu dãy số có độ dài N và có đúng C cặp nghịch thế.

Input

Chứa 2 số nguyên N và C, (1 ≤ N ≤ 1000) và C (0 ≤ C ≤ 10000).

Output

In ra số dãy số thỏa mãn theo modulo 1 000 000 007.

Example

Test 1:

Input:

10 1

Output:

9

 

Test 2:

Input:

4 3

Output:

6

 

Test 3:

Input:

9 13

Output:

17957

 

Giải thích test 2: có 6 dãy số thỏa mãn đó là:

1, 4, 3, 2

2, 3, 4, 1

2, 4, 1, 3

3, 1, 4, 2

3, 2, 1, 4

4, 1, 2, 3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2013-08-06 02:15:57 Trần Vãn Dương D10CN2
Chi la khong ghi ra A%motty
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.