Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P134SUMC - SUM4 C - Số thành phần liên thông

Cho một đồ thị vô hướng gồm n đỉnh đánh số từ 1 tới n và m cạnh đánh số từ 1 tới m. Cạnh thứ i nối giữa hai đỉnh u_i và v_i. Nếu ta xoá đi một đỉnh nào đó của đồ thị, số thành phần liên thông của đồ thị có thể tăng lên. Nhiệm vụ của bạn là với mỗi đỉnh, hãy tính xem nếu ta xoá đỉnh đó đi thì đồ thị mới nhận được có bao nhiêu thành phần liên thông.

Input

Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, m (n <= 20000; m <= 50000).

m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương u_i và v_i.

Output

In ra n dòng, dòng thứ j cho biết số thành phần liên thông của đồ thị nếu ta xóa đi đỉnh j.

Example

Input:

4 3
1 2
2 3
2 4 Output:
1
3
1
1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-11-18 09:38:02
code 70đ :
https://ideone.com/p2j0YU
2014-09-01 17:47:00 Con Bò Huyền Thoại
bài mình sai ở đâu mà chỉ có 70 vậy, @@ DFS+danh sách kề
2014-04-09 16:34:02 Hướng Thái Dương
bài hay
2014-03-06 16:18:28 Ngô Quang Trọng
tại sao lại 0 điểm là thế nào ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.