Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P133SUMJ - SUM3 J - Bộ ba thẳng hàng

Tí vào Tèo cùng chơi trò chơi. Trên chiếc bảng to ở lớp đã có sẵn các ô kẻ, Tí và Tèo lần lượt viết các chữ cái ngẫu nhiên vào các vị trí ngẫu nhiên trên bảng. Sau đó, họ thi nhau tìm các bộ ba chữ cái thẳng hàng trên bảng. Một bộ ba chữ cái được gọi là thẳng hàng, nếu như có 1 đường thẳng đi qua tâm của 3 ô chứa các chữ cái đó.

Sau một hồi bất phân thắng bại, họ thấy mệt mỏi và muốn tính xem có tất cả bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng ở trên bảng này. Các bạn hãy giúp Tí và Tèo thực hiện công việc này.

Input

Dòng đầu tiên là kích thước của bảng N (3 ≤ N ≤ 100).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N kí tự mô tả bảng, bao gồm các chữ cái in hoa, và dấu ‘.’ Thể hiện cho ô trống.

Output

In ra trên một dòng là số bộ ba điểm thẳng hàng.

Example

Test 1:

Input:

4
...D
..C.
.B..
A...

Output:

4

 

Test 2:

Input:

5

..T..

A....

.FE.R

....X

S....

Output:

3

 

Test 3:

Input:

10

....AB....

..C....D..

.E......F.

...G..H...

I........J

K........L

...M..N...

.O......P.

..Q....R..

....ST....

Output:

0


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-09-03 19:06:03
-.- sao test 2 lại ra 3 được ta. rõ ràng chỉ có 1 bộ ba là bộ 3 ở hàng thứ 3 thôi mà nhỉ. các hàng, cột, đường chéo khác làm gì có bộ ba nào?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.