Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P133SUMI - SUM3 I - Mã hóa thư

Tí và Tèo gửi thư trao đổi với nhau về buổi đi dã ngoại. Nhưng sợ bị mẹ phát hiện, cả hai đã nghĩ ra việc mã hóa thư trước khi gửi. Họ mã hóa khá đơn giản như sau:

* Bức thư gồm có N kí tự. Người gửi sẽ mã hóa theo ma trận gồm R hàng và C cột với R.C = N và R <= C. Nếu có nhiều ma trận thỏa mãn thì sẽ chọn ma trận có nhiều hàng nhất.

* Người gửi viết bức thư dưới dạng sắp xếp theo hàng. (Các chữ cái được xếp vào hết hàng
1, 2, … n). Và sẽ gửi thư dưới dạng sắp xếp theo cột.

Ngay buổi tối, Tí gửi bức thư đầu tiên về kế hoạch đi chơi cho Tèo. Các bạn hãy giải mã bức thư giúp Tèo với!

Input

Một dòng duy nhất là bức thư mà Tí gửi cho Tèo đã được mã hóa, là một xâu chứa các kí tự thường trong bảng chữ cái tiếng anh, không chứa dấu cách và có độ dài nhỏ hơn 100.

Output

In ra bức thư sau khi đã được giải mã.

Example

Test 1:

Input:

Bok

Output:

Bok

 

Test 2:

Input:

koaski

Output:

kakosi

 

Test 3:

Input:

boudonuimilcbsai

Output:

bombonisuuladici

 

Giải thích test 3:

Tí gửi đi bức thư có nội dung ban đầu là "bombonisuuladici" gồm 16 kí tự.

Tí có thể lựa chọn các dạng ma trận là 1x16, 2x8, 4x4. Trong đó 4x4 có nhiều hàng nhất.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-05-09 19:06:21
Để ý là tìm thư trước khi mã hóa . test 2 đúng nhé
2014-12-27 10:14:23 Bác Ba Phì
Test 2 đúng rồi. Sau khi mã hóa ta được:
k a k
o s i
=> kakosi
2014-10-27 01:18:34 Cường D14AT1
R <= C đề bài đúng mà. Tìm số hàng lớn nhất có thể nhưg phải <= số cột
2014-09-12 08:33:37
R <= C các bạn chú ý C <= R nhé. chẳng hiểu sao mọi người AC được ( Test 2 sai )
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.