Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P133SUMH - SUM3 H - Chuyển đổi cơ số nhị phân sang cơ số 8

Hãy viết chương trình chuyển đổi một số từ hệ cơ số nhị phân sang cơ số 8.

Input

Một số nhị phân có độ dài <= 1000.

Output

Một số nguyên dương là đáp án của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

1010

Output:

12

 

Test 2:

Input:

11001100

Output:

314


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-04-02 13:27:28
C++ : https://ideone.com/5MzEVM
2019-07-11 16:49:36
1000 kí tự nên dùng string nhé m.n :v dùng int rồi hỏi sao sai =))
2015-05-17 08:57:49 Nguyễn Ðình Vinh
sao lại sai :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.