Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P133SUMG - SUM3 G - Tích đặc biệt

Tích chữ số của một số nguyên dương là tích của tất cả các chữ số thập phân của nó. Ví dụ tích chữ số của 2612 là 2 · 6 · 1 · 2 = 24.

Tích đặc biệt của một số là tích của chính nó với tích chữ số của nó. Ví dụ, tích đặc biệt của 2612 là 2612.24 = 62688.

Cho trước hai số nguyên dương A và B, nhiệm vụ của bạn sẽ đếm xem có bao nhiêu số nguyên có tích đặc biệt nằm trong đoạn [A,B].

Input

Chứa hai số nguyên dương A và B (1 ≤ A ≤ B < 10^18).

Output

Một số nguyên dương duy nhất là đáp án của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

20 30

Output:

2

 

Test 2:

Input:

145 192

Output:

4

 

Test 3:

Input:

2224222 2224222

Output:

1

 

Giải thích test 2: Trong khoảng này có các tích đặc biệt của các số 19, 24, 32, 41 lần lượt là 171, 192, 192, 164.

Giải thích test 3: Số 1112111 có tích đặc biệt bằng 2224222.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.