Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P133SUMF - SUM3 F - Cấp số cộng

Tí đã viết được 4 số tạo thành một cấp số cộng, theo yêu cầu của cô giáo. Nhưng giờ ra chơi, Tèo lại xỏ đểu bạn của mình bằng cách xóa đi một số, rồi viết theo thứ tự ngẫu nhiên 3 số còn lại.

Các bạn hãy giúp Tí khôi phục lại số bị thiếu ban đầu.

Input

Gồm 3 số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1000.

Input luôn được đảm bảo để có đáp án.

Output

In ra số còn lại bị thiếu trong cấp số cộng. Nếu có nhiều đáp án, hãy in ra số lớn nhất.

Example

Test 1:

Input:

4 6 8

Output:

10

 

Test 2:

Input:

10 1 4

Output:

7


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-02-03 06:59:56
#include<iostream>

using namespace std;

int main(){
int a,b,c;
cin>>a>>b>>c;
if(a>b)swap(a,b);
if(b>c)swap(b,c);
if(b-a==c-b)cout<<c+c-b;
if(c-b<b-a)cout<<(b+a)/2;
if(c-b>b-a)cout<<(b+c)/2;
return 0;
}
2017-04-12 06:47:44
vd test 1 cũng có thể bằng 2?
2016-09-18 12:44:01
đã làm và sai
2015-04-26 10:50:23 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p133sumf-spoj-ptit-cap-so-cong/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.