Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P133SUME - SUM3 E - Đường cao tốc

Trong giấc mơ, Tí thấy mình trở thành ông chủ của một hãng giao thông vận tải lớn. Một ngày, N chiếc xe tải chở hàng của Tí đi vào một con đường cao tốc rất hiện đại. Đường cao tốc này có rất nhiều lối vào và lối ra. Vì đặc tính công việc đã được phân sẵn, nên những lái xe đã chọn sẵn lối ra phù hợp cho mình.

Khi bắt đầu vào đường cao tốc, lái xe sẽ nhận được một chiếc vé cho biết lối vào mà chiếc xe này đã đi. Khi thoát ra khỏi đường cao tốc, người lái xe sẽ phải trả phí bằng giá trị tuyệt đối giữa lối vào và lối ra mà mình đã sử dụng. Chẳng hạn nếu như nếu vào bằng lối vào 30 và thoát ra bằng lối ra 18, người lái xe sẽ phải trả 12 đồng.

Tí đã nghĩ ra một cách để tiết kiệm cho công ty của mình, bằng cách tráo đổi vé vào đường cao tốc. Khi đi đến đoạn đường chung, các lái xe sẽ tráo đổi vé vào với nhau. Các vé có thể được tráo đổi nhiều lần.

Tuy nhiên, để tránh bị nghi ngờ, không lái xe nào được phép thoát ra bằng lối ra có số đúng lối vào ghi trên vé.

Các bạn hãy giúp Tí tính phí cần trả ít nhất cho công ty của mình trong ngày hôm đó.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng xe tải N (1 ≤ N ≤ 100 000).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số U_i và V_i (1 ≤ U_i, V_i ≤ 1 000 000). U_i là vé ghi lối vào của xe tải thứ i, và V_i lối ra mà tài xế xe này đã chọn.

Không có hai xe nào có cùng vé lối vào, hoặc chọn cùng lối ra.

Output

In ra lượng tiền ít nhất mà công ty của Tí cần phải trả.

Example

Test 1:

Input:

3
3 65
45 10
60 25

Output:

32

 

Test 2:

Input:

3
5 5
6 7
8 8

Output:

5

Giải thích test 1:

Đầu tiên lái xe thứ nhất và thứ ba sẽ đổi vé. Sau đó lái xe thứ hai và thứ ba sẽ đổi vé cho nhau.

Như vậy, vé của 3 xe sẽ lần lượt là 60, 3, 45.

Tổng số tiền ít nhất sẽ phải trả khi đó bằng |65−60| + |10−3| + |25−45| = 32.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.