Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P133SUMD - SUM3 D - Con ếch Bep 2

Tít ra hồ sen chơi và phát hiện ra rằng Bep là một con ếch không bình thường, vì vậy Tít đang cố gắng luyện tập cho nó.

Tại lá sen có tọa độ (x,y), con Bep có thể nhảy như sau:

· Cách A: nhảy tới lá sen có tọa độ (x+P, y+P) với P là một số nguyên dương nào đó.

· Cách B: nhảy tới lá sen có tọa độ (x+P, y−P) với P là một số nguyên dương nào đó.

· Cách C: nhảy tới lá sen có tọa độ (x−P, y+P) với P là một số nguyên dương nào đó.

· Cách D: nhảy tới lá sen có tọa độ (x−P, y−P) với P là một số nguyên dương nào đó.

Tít ra sẵn một chuỗi lệnh để bắt con Bep thực hiện. Tại mỗi lệnh, con Bép sẽ nhảy tới vị trí lá sen đầu tiên gần nhất, nếu như không có lá sen nào ở hướng đó, nó sẽ không nhảy và tiếp tục ở đó chờ lệnh tiếp theo. Vì bị ép buộc nên con Bep rất tức tối, sau mỗi bước nhảy của con Bep, chiếc lá sen bị hỏng và con Bep không thể nhảy tới nó một lần nữa.

Cho trước chuỗi lệnh mà Tít yêu cầu con Bep cần thực hiện. Các bạn hãy tìm điểm kết thúc cho bước nhảy cuối cùng của con Bep.

Input

Dòng đầu tiên là hai số nguyên N và K (1 ≤ N, K ≤ 100 000), số lá sen trên mặt hồ và số bước nhảy con Bep bị yêu cầu.

Dòng thứ hai chứa K kí tự, bao gồm các kí tự ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, là dãy câu lệnh mà Tít đưa ra.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên X, Y (0 ≤ X, Y ≤ 10^9), là tọa độ các lá sen trên hồ.

Con Bep sẽ xuất phát ở lá sen thứ nhất.

Output

Tọa độ điểm kết thúc sau chuỗi nhảy của con Bep.

Example

Test 1:

Input:

7 5
ACDBB
5 6
8 9
4 13
1 10
7 4
10 9
3 7

Output:

7 4

 

Test 2:

Input:

6 12
AAAAAABCCCDD
1 1
2 2
3 3
4 4
5 3
6 2

Output:

5 3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-11-07 03:23:51
gần như thế nào thì nhẩy được :v wtf gần
2013-08-07 07:50:57 Phạm Quang Chiến PROPTIT_D12CN2
màu xanh mà được 0 điểm là sai. chấm theo OI nhé.đúng là 100đ
2013-08-07 01:39:19 VƯƠNG HOÀNG VINH.D12CN2
màu xanh mà kết quả lại không là như thế nào đáy ạ? đúng hay sai o.O ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.