Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P133SUMC - SUM3 C - Bẫy ếch

Nạn dịch ếch phá hoại mùa màng đang bắt đầu ở vùng quê của Tí và Tèo. Hai bạn quyết định đi đặt các bẫy ếch trên các thửa ruộng của gia đình mình. Dĩ nhiên, các con ếch cũng đủ thông minh để tránh xa các bẫy càng xa càng tốt.

Cánh đồng có dạng hình chữ nhật. Các con ếch nhảy theo hướng song song với cạnh của cánh đồng và mỗi bước nhảy có độ dài 1 đơn vị. “Khoảng cách bẫy ếch” với một hành trình của con ếch là khoảng cách ngắn nhất từ các điểm trên hành trình tới bẫy ếch gần nhất. Tí và Tèo đã biết trước điểm bắt đầu và điểm kết thúc thường xuyên nhất của các con ếch, và hai bạn đã thử nghiệm rất nhiều cách đặt bẫy ếch.

Các bạn hãy giúp Tí và Téo tính khoảng cách lớn nhất có thể của “khoảng cách bẫy ếch”.

Input

Dòng đầu tiên là 2 số wx và wy– tọa độ góc trên trái, giới hạn của cánh đồng .
(2 <= wx, wy <= 1 000). Tọa độ góc dưới phải là (1,1).

Dòng thứ hai gồm 4 số pz, py, kx và ky là tọa độ điểm bắt đầu điểm kết thúc của ếch.
 (1 <= px, kx <= wx, 1 <= py, ky <= wy).

Tiếp theo là số bẫy ếch n (n <= 10^6).

n dòng tiếp theo là tọa độ (xi, yi) của các bẫy ếch.

Không có 2 bẫy ếch nào ở cùng vị trí và không có bẫy nào ở điểm (px, py) hoặc (kx, ky).

Output

Một số nguyên duy nhất là bình phương “khoảng cách bẫy ếch” lớn nhất.

Nếu con ếch buộc phải nhảy vào một bẫy ếch nào đó, đáp án ghi 0.

Example

Test 1:
Input:

5 5
1 1 5 5
2
3 3
4 2 Output:
4
 
Giải thích test 1:

Test 2:
Input:
4 4
1 1 1 1
3
1 4
4 1
3 3
Output:
8

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-25
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-06-14 14:25:39 miss you


Last edit: 2014-09-25 11:02:08
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.