Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P133SUMB - SUM3 B - Bữa tiệc sinh nhật

Sắp đến ngày sinh nhật của mình, Tèo định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật đình đám, và mời tất cả các bạn bè của mình. Không may thay, trong lớp của Tèo vừa xảy ra một số chuyện không vui, làm các thành viên trong lớp có một số xích mích với nhau. Có hai tình trạng phổ biến như sau: bạn A rằng sẽ tham dự nếu như có bạn B tham dự cùng. Ngược lại, một số lại trong tình trạng thù giận, bạn C sẽ tham dự nếu như bạn D không tham dự.

Tèo thấy các bạn mình đang trong tình trạng căng thẳng quá, tự hỏi rằng liệu sinh nhật của mình sẽ có ai đến tham dự hay không?

Trường hợp có bạn nào đó có đi hay không mà không phụ thuộc vào ai cả, bạn đó sẽ có tham gia.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T <= 20).

Mỗi test bắt đầu bởi 2 số N và M, trong đó N là số người bạn (N <= 100) và M là số mối quan hệ.

M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số i, j, c.

c = 1 tức là bạn i chỉ đi nếu bạn j đi. Ngược lại, c = -1, bạn i chỉ đi khi bạn j không đi.

Output

Với mỗi test, in ra “YES” hoặc “NO” cho câu hỏi ở trên.

Example

Input:

2
3 3
1 2 1
2 3 1
3 1 1
3 4
1 2 1
1 3 -1
2 3 1
3 1 1
Output:
YES
NO

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-25
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.