Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P133SUMA - SUM3 A - Chiếu sáng

Căn phòng của bạn là một đa giác lồi, gồm có N đỉnh được đánh số lần lượt từ 1 tới N. Bức tường đầu tiên liên kết đỉnh 1 với đỉnh 2, bức tường thứ 2 liên kết đỉnh 2 với đỉnh 3, … bức tường thứ N liên kết đỉnh N với đỉnh 1. Trong đó có một số bức tường làm bằng thủy tinh cường lực (cho phép ánh sáng đi qua), số còn lại được làm bằng gỗ.

Ở bên ngoài căn phòng có L chiếc đèn. Nhiệm vụ của bạn là tính toán xem diện tích căn phòng sẽ được chiếu sáng vào ban đêm là bao nhiêu, khi L chiếc đèn cùng hoạt động.

Input

Dòng đầu tiên là số bộ test T (T <= 20).

Với mỗi bộ test bao gồm:

Dòng đầu tiên chứa 3 số N, W, L lần lượt là số bức tường, số bức tường làm bằng thủy tinh, và số bóng đèn.

(N <= 15, W, L <= 3).

Dòng tiếp theo chứa W số là các bức tường làm bằng thủy tinh.

L dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số là tọa độ (x, y) của các bóng đèn.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số là tọa độ (x, y) là tọa độ các đỉnh căn phòng.

Các tọa độ là các số nguyên có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1000.

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng diện tích của phòng sẽ được chiếu sáng, với độ chính xác 5 chữ số sau dấu phảy.

Example

Input:

1
4 1 2
3
2 2
-1 2
0 0
1 0
1 1
0 1 Output:
0.75000

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-25
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.