Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NUCLEAV2 - Nhà máy điện nguyên tử 2

Hai nhà máy điện nguyên tử sẽ được xây dựng tại Byteland trong tương lai gần. Nhà máy điện thứ nhất có bán kính nguy hiểm là R1 và nhà máy điện thứ hai có bán kính nguy hiểm là R2. Tất cả các hộ gia đình cách nhà máy thứ nhất <= R1 km hoặc cách nhà máy thứ hai <=R2 km đều đang trong tình trạng nguy hiểm. Các gia đình nằm trong cả 2 khu vực bắt buộc phải di chuyển chỗ ở.

Hai nhà máy sẽ được xây dựng cũng như các hộ gia đình đều nằm trên mặt phẳng với hệ tọa độ Descartes vuông góc Oxy , trong đó khoảng cách giữa hai điểm (x1, y1) và (x2, y2) được tính theo công thức:
√(x1 – x2 )^2 + (y1 – y2 )^2

Có đề án xây dựng, mỗi đề án đều phải cho biết bán kính nguy hiểm của mỗi nhà máy là một cặp giá trị (R1, R2). Nhiệm vụ của bạn là xác định số lượng gia đình bắt buộc phải chuyển chỗ ở ứng với mỗi đề án.

Input

* Dòng 1 chứa số nguyên dương n là số hộ gia đình

* n dòng tiếp, dòng i chứa hai số nguyên là tọa độ (xi, yi) của một hộ gia đình

* Dòng n+2 chứa 5 số nguyên ax, ay, bx, by, q ; trong đó tọa độ của nhà máy thứ nhất (ax, ay), tọa độ của nhà máy thứ hai (bx, by) và số đề án q.

* q dòng tiếp theo, dòng thứ j chứa hai số nguyên R1,R2 lần lượt là bán kính nguy hiểm của nhà máy thứ nhất và bán kính nguy hiểm của nhà máy thứ hai trong đề án thứ j.

Tất cả các số đều là số nguyên không âm và không lớn hơn 10^5 . Các số trên một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Output

In ra màn hình q dòng, dòng thứ j ghi một số nguyên duy nhất là số hộ gia đình bắt buộc phải di chuyển chỗ ở nếu đề án thứ j được thực thi.

Example

Input:

 

11

95 75

27 6

93 5

124 13

34 49

65 61

81 49

77 33

110 50

91 22

110 25

57 42 97 36 2

31 25

25 25

Output:

7

7


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-01-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.