Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MOO2 - Meet and Greet

Theo lẽ thường tình, các con bò tỏ ra rất lịch sự: mỗi khi hai con bò gặp nhau sau một thời gian, chúng chào chau bằng một tiếng “moo” thân thiện.

Theo lẽ thường tình, các con bò tỏ ra rất lịch sự: mỗi khi hai con bò gặp nhau sau một thời gian, chúng chào chau bằng một tiếng “moo” thân thiện.
Cô bò Bessie và bạn của cô ta, Elsie, đang đi bộ trên một con đường của trang trại của nông dân John (FJ). Con đường này như một đường thẳng. Besie và Elsie bắt đầu từ tâm O và đi với vận tốc bằng nhau trọng một khoảng thời gian. Bạn được cho thông tin đương đi của mỗi con bò, hãy đếm số lần các con bò sử dụng “moo”.
Bessie và Elsie có thể dừng di chuyển ở các thời điểm khác nhau, và không có con bò nào đi quá 1,000,000 đơn vị thời gian.

Cô bò Bessie và bạn của cô ta, Elsie, đang đi bộ trên một con đường của trang trại của nông dân John (FJ). Con đường này như một đường thẳng. Besie và Elsie bắt đầu từ tâm O và đi với vận tốc bằng nhau trọng một khoảng thời gian. Bạn được cho thông tin đương đi của mỗi con bò, hãy đếm số lần các con bò sử dụng “moo”.

Bessie và Elsie có thể dừng di chuyển ở các thời điểm khác nhau, và không có con bò nào đi quá 1,000,000 đơn vị thời gian.

Input

*Dòng 1: Gồm hai số tự nhiên cách nhau: B (1 <= B <= 50,000) và E (1 <= E <= 50,000).

*Dòng 2..1+B: Những dòng này thể hiện đường đi của Bessie. Mỗi dòng là một số tự nhiên và kèm theo đó là một trong hai kí tự “L” hoặc “R” thể hiện khoảng cách Bessie đi theo hướng trái hoặc phải.

*Dòng 2+B..1+B+E: Những dòng này thể hiện đường đi của Elsie. Mỗi dòng là một số tự nhiên và kèm theo đó là một trong hai kí tự “L” hoặc “R” thể hiện khoảng cách Elsie đi theo hướng trái hoặc phải.

Output

*Dòng 1: Một số tự nhiên thể hiện số lần “moo” mà hai con bò sử dụng. Ban đầu ở vị trí tâm O, hai con bò không sử dụng “moo”.

Example

Input:
4 5
3 L
5 R
1 L
2 R
4 R
1 L
3 L
4 R
2 L
Output:
3

Giải thích:
Bessie đi qua trái 3 đơn vị thời gian, qua phải 5 đơn vị thời gian, qua trái 1 đơn vị thời gian, và đi qua phải 2 đơn vị thời gian, rồi tiếp tục đứng đó. Elsie đi qua phải 4 đơn vị thời gian, qua trái 4 đơn vị thời gian, rồi qua phải 4 đơn vị thời gian, rồi qua trái 2 đơn vị thời gian, rồi đứng đó.
Bessie và Elsie gặp nhau sau ở thời điểm thứ 7,9 và 13.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-01-23
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-01-10 11:24:40
Điểm mấu chốt "gặp nhau sau một thời gian mới kêu "moo" " =))))
2015-06-07 17:30:00 noob
cái 11 nó không gặp nhau à =]]
2015-01-18 04:07:17 Black Hole
Tổng của 50000 lần chạy không quá 10^6 hay là 1 lần không quá 10^6 thế ??
2013-01-28 14:44:41 Trần Vãn Dương D10CN2
So that cuoi cung may hieu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.