Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CRAZYFEN - Crazy Fences

Sau khi viến thăm viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại, nông dân John (FJ) quyết định thiết kế lại nông trại của ông ta bằng cách di chuyển tất cả N (1 <= N <= 500) hàng rào giữa các bãi cỏ! Mỗi hàng rào được miêu tả bằng một đoạn thẳng đứng hoặc ngang trong mặt phẳng hai chiều. . Nếu hai hàng rào gặp nhau, chúng chỉ có thể gặp nhau ở đầu mút của đoạn thẳng. Mỗi hàng rào chỉ giao với hai hàng rào khác tại các kiểu đầu mút của đoạn thẳng.
FJ có C con bò (1 <= C <= 500) trong nông trại của ông ta. Mỗi con bò được thể hiện bằng một điểm trên mặt phẳng tọa độ hai chiều sao cho điểm đó không nằm trên đoạn thẳng đại diện cho các hàng nào nào cả, và không có hai con bò được thể hiện bằng một điểm. Hai con bò dược gọi là chung một cộng đồng nếu như chúng có thể đi tới nhau mà không phải đụng một hàng rào nào cả. Hãy giúp FJ tính số lượng con bò trong cộng đồng lớn nhất.

Sau khi viến thăm viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại, nông dân John (FJ) quyết định thiết kế lại nông trại của ông ta bằng cách di chuyển tất cả N (1 <= N <= 500) hàng rào giữa các bãi cỏ! Mỗi hàng rào được miêu tả bằng một đoạn thẳng đứng hoặc ngang trong mặt phẳng hai chiều. . Nếu hai hàng rào gặp nhau, chúng chỉ có thể gặp nhau ở đầu mút của đoạn thẳng. Mỗi hàng rào chỉ giao với hai hàng rào khác tại các kiểu đầu mút của đoạn thẳng.

FJ có C con bò (1 <= C <= 500) trong nông trại của ông ta. Mỗi con bò được thể hiện bằng một điểm trên mặt phẳng tọa độ hai chiều sao cho điểm đó không nằm trên đoạn thẳng đại diện cho các hàng nào nào cả, và không có hai con bò được thể hiện bằng một điểm. Hai con bò dược gọi là chung một cộng đồng nếu như chúng có thể đi tới nhau mà không phải đụng một hàng rào nào cả. Hãy giúp FJ tính số lượng con bò trong cộng đồng lớn nhất.

Input

*Dòng 1: Gồm hai số tự nhiên cách nhau là N và C.

*Dòng 2..1+N: Mỗi dòng chứa 4 số tự nhiên: x1, y1,x2,y2. Bốn số này thể hiện một hàng nào từ (x1,y1) đến (x2,y2). Mỗi hàng rào được đặt theo hướng thẳng đứng (x1=x2) hoặc nằm ngang (y1=y2). Các hoành độ và tung độ nằm trong đoạn 0..1,000,000.

*Dòng 2+N..1+N+C: Mỗi dòng gồm hai số x và y thể hiện vị trí của một con bò. Các hoành độ và tung độ nằm trong khoảng 0..1,000,000.

Output

*Dòng 1: Số lượng con bò trong cộng đồng lớn nhất.

Example

Input:
7 3
0 0 10 0
10 0 10 5
12 5 10 5
10 5 1 5
12 5 12 7
0 7 12 7
0 7 0 0
3 4
6 6
17 3

Output:
2

Giải thích:
Có 7 hàng rào và 3 con bò.
Con bò thứ 1 và con bò thứ 2 nằm chung một cộng đồng. Con bò thứ 3 không thể đi tới con bò thứ 1 hoặc con bò thứ 2 nếu không đụng bất kì hàng rào nào.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-01-23
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.