Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCTEST15 - Quân mã

Trên bàn cờ kích thước  ô, gồm m dòng, n cột. Các dòng được đánh số từ 1..m, từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1..n từ trái qua phải, mỗi ô ghi một số nguyên dương. Một quân mã đứng trên một ô của dòng 1 cần phải nhảy đến một ô nào đó của dòng m theo quy tắc đi của quân mã trên bàn cờ Quốc tế và chỉ được nhảy từ dòng có chỉ số bé đến dòng có chỉ số lớn hơn.

Quy tắc đi quân mã trên bàn cở quốc tế: Từ ô có hình quân mã, nó có thể nhảy tới các ô có chấm đỏ.

Yêu cầu: Tìm cách nhảy sao cho tổng các số ghi trên các ô mà quân mã nhảy qua là lớn nhất (kể cả ô đầu tiên mà quân mã đứng).

Dữ liệu:

-          Dòng đầu ghi 2 số m, n (1≤m,n≤100) cách nhau bởi dấu cách.

-          m dòng sau mỗi dòng ghi n số nguyên dương không quá 10000, các số cách nhau 1 dấu cách.

Kết quả:

Một số duy nhất là tổng lớn nhất của các số ghi trên các ô mà quân mã nhảy qua.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

3 5

9 4 5 6 7

3 6 8 9 1

9 6 2 8 3

26

 

Giải thích: Quân mã đi theo các ô có số được gạch chân. 9 -> 8-> 9. 

 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-11-17
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-30 19:48:28
BCTEST15: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bctest15-quan-ma.html

Last edit: 2017-12-14 21:32:16
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.