Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCPALIN - Số đối xứng (Cơ bản)

Số nguyên n gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau. Ví dụ: 11,121,101 là các số đối xứng.

Yêu cầu: Cho số n, xác định xem n có phải là số đối xứng hay không.

Dữ liệu:

-          Dòng đầu chứa số bộ test

-          Mỗi dòng sau chứa 1 bộ test gồm duy nhất số nguyên dương n (n<=10^9)

Kết quả:

Với mỗi bộ test, xuất ra trên 1 dòng: “YES” nếu là số đối xưng, ngược lại là “NO”.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

3

101

111

100

YES

YES

NO


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-10-21
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2019-03-14 19:31:43
#include<stdio.h>

int main(){
long long a = 0;
long long s = 0;
scanf("%lld", &a);
long long b = a;
while(a > 0){
s = s*10 + a%10;
a/=10;
}
if(s == b) printf("YES");
else printf("NO");
return 0;
}
2019-02-17 17:40:07
Đọc kĩ đề bài các bạn ơi =))
2018-11-02 15:44:16
ko hiểu sao lm đúng test vẫn sai
2018-09-05 05:22:50
Tham khảo code hướng dẫn tại đây : https://licklink.net/c7zxnh9N
Chia sẻ khóa học lập trình C/C++ từ căn bản đến nâng cao : https://licklink.net/eUvSt
2017-08-17 06:28:23 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/bcpalin-ptit-spoj-doi-xung-co-ban/
2017-07-02 13:36:00
BCPALIN: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcpalin-so-doi-xung-co-ban.html

Last edit: 2017-12-06 01:25:51
2017-05-11 05:09:16 hồ vãn tuấn
limit
2017-02-16 19:22:42
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int ok = 0;
void ThuanNghich(string s){
char a[100] = {};
int i,j;
for(i = 0; i < s.length();i++ ){
a[i] = s[i];
}
i = 0;
j = s.length() - 1 ;
while(i < j){
if(a[i] == a[j]){

i++; j--;
}
else {
ok = 1;
break;
}
}

}

main(){
char a[100]= {};
int i,n;
string s;
cin >> n;
for(i = 0;i < n;i++){
cin >> s;
ThuanNghich(s);
if (ok == 0) cout << "YES" << endl;
else cout << "NO" << endl;
}
}Chạy trên DeV bình thường mà không chạy trên này
2015-10-31 13:05:16
111 đọc từ phải qua trái vẫn là 111 mà @@
2015-04-18 04:51:34 dhkhtn
a

Last edit: 2015-04-18 04:52:45
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.