Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCACM11D - Đường nguyên tố

Cho hai số nguyên tố khác nhau có bốn chữ số. Người ta cho rằng hoàn toàn có thể biến đổi từ số này thành số kia sau một số bước theo quy tắc: Tại mỗi bước ta chỉ thay đổi một chữ số trong số trước đó sao cho số tạo được trong mỗi bước đều là một số nguyên tố có bốn chữ số. Một cách biến đổi như vậy gọi là một “đường nguyên tố”.

Bài toán đặt ra là với một cặp số nguyên tố đầu vào, hãy tính ra số bước của đường nguyên tố ngắn nhất. Giả sử đầu vào là hai số 1033 và 8179 thì đường nguyên tố ngắn nhất sẽ có độ dài là 6 với các bước chuyển là:

1033

1733

3733

3739

3779

8779

8179

Input : Dòng đầu tiên ghi số bộ test, không lớn hơn 100. Mỗi bộ test viết trên một dòng bao gồm hai số nguyên tố có 4 chữ số.

Output: Với mỗi bộ test, in ra màn hình trên một dòng số bước của đường nguyên tố ngắn nhất. 

Example

Input:

3

1033 8179

1373 8017

1033 1033

Output:
6
7
0

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-20
Thời gian chạy:1s-1.973s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:ACM PTIT 2011

hide comments
2017-09-03 11:31:41
bài hay
2017-03-13 15:15:47
https://kienthuc24h.com/bcacm11d-spoj-ptit-duong-nguyen-to/
2015-05-02 08:14:00 Nguyễn Vĩnh Thịnh
time hay v~
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.