Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCACM11C - Biểu diễn số bằng que diêm

Một trong những cách biểu diễn số khá phổ biến trong các đồng hồ điện tử là sử dụng que diêm. Các ký tự số sẽ được biểu diễn như sau:

 

Với một số lượng que diêm cho trước, hãy các định số nhỏ nhất và số lớn nhất mà bạn có thể biểu diễn được. Chú ý: bạn không được phép để thừa que diêm nào khi xếp.   

 

 Input : Dòng đầu tiên ghi số bộ test, không lớn hơn 100. Mỗi bộ test viết trên một dòng một số nguyên duy nhất không lớn hơn 100 là số que diêm bạn có.

 

Output: Với mỗi bộ test, in ra màn hình 1 dòng bao gồm hai số nguyên theo thứ tự: số nhỏ nhất và số lớn nhất có thể  biểu diễn bởi số que diêm cho bởi input. Các số không bắt đầu bởi số 0.

Example

Input:

4

3

6

7

15

Output:

7  7

6  111

8  711

108  7111111

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:ACM PTIT 2011

hide comments
2016-10-19 11:32:06 FC_Manu
Bai nay kho qua

Last edit: 2016-10-19 11:32:42
2016-04-27 19:01:46 Chị Quỳnh in my heart
không hiểu sai test nào
2015-03-06 08:59:54 Fake
tesst chuan roi sao lai sai la sao @@
2015-03-01 08:09:18 Banana
cha hieu dau bai
2014-12-20 11:53:35 X-Dante
ai có hình bài này up lên cái :# thanks
2013-05-19 02:53:55 Rubiks_cube


Last edit: 2014-02-01 14:05:28
2012-04-18 06:54:40 Trần Vãn Dương D10CN2
cac so khong bat dau boi 0 da sua lai la duoc bat dau boi 0


Last edit: 2012-08-28 15:14:38
2011-11-08 16:27:07 Nguyễn Ðức Kiên D10CN6
:D. sửa thì thêm luôn dòng số que diêm phải lớn hơn 1...
2011-11-08 06:23:44 Thích code nhưng dốt
Các số ko bắt đàu bởi số 0. đã sửa lại
2011-11-07 20:07:44 Nguyễn Ðức Kiên D10CN6
input =6 thi min = 0 chứ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.