Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCACM11B - Ma trận xoáy ốc

Ma trận xoáy ốc được tạo thành bằng cách điền số 1 vào hàng 1 cột 1, sau đó điền số tăng dần theo chiều kim đồng hồ, ví dụ:

1

2

3

4

5

16

17

18

19

6

15

24

25

20

7

14

23

22

21

8

13

12

11

10

9

Hãy viết chương trình cho biết giá trị tại ô (x, y) của 1 ma trận xoáy ốc vuông kích thước n x n.

Input : Dòng đầu tiên ghi số bộ test, không lớn hơn 100. Mỗi bộ test được ghi trên 1 dòng, bao gồm 3 số n x y (1 ≤ n, x, y ≤ 100)

Output: Với mỗi bộ test, in ra giá trị tại ô hàng x cột y trong ma trận xoáy ốc n x n

Example

Input:

2

5 2 3

4 1 2

Output:
18
2

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-20
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:ACM PTIT 2011

hide comments
2020-03-13 07:04:51
c++ https://ideone.com/RbRP75
2015-03-26 05:55:25 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcacm11b-spoj-ptit-ma-tran-xoay-oc/
2013-11-10 08:45:00 Black Hole
hình như bộ test thiếu n=1
2011-11-04 12:34:00 Online
cho to hoi sai o dau ma test mai khong duoc
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.