Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCACM11A - Phương án khuyến mãi

Trong ngày đầu tiên phát hành các số điện thoại di động “0913.xxx.xxx”, với sáu chữ số cuối tạo thành 1 số có 6 chữ số (không có chữ số 0 ở đầu) , công ty VINAPHONE dự định khuyến mại cho N khách hàng đăng ký trước nhất các số điện thoại loại 1, M khách hàng kế tiếp số điện thoại loại 2 và K khách hàng cuối cùng các số điện thoại loại 3. Các số điện thoại loại 1, loại 2 và loại 3 có tính chất sau:

  • Số Loại 3: là các số điện thoại mà sáu số cuối cùng của nó tạo thành một số thuận nghịch có sáu chữ số. Ví dụ số : 0913.257752.
  • Số Loại 2: là các số điện thoại Loại 3 có tổng sáu số cuối cùng của nó là một số chia hết cho 10. Ví dụ số : 0913.104401.
  • Số Loại 1: là các số điện thoại Loại 2 có sáu số cuối cùng của nó không chứa bất kỳ số 0 nào. Ví dụ số : 0913.686686.

Bài toán được đặt ra là cho trước một phương án N, M, K, hãy trả lời “YES” nếu công ty VINAPHONE thực hiện được, trả lời “NO” nếu công ty không thực hiện được.

Input : Dòng đầu tiên ghi số bộ test, không lớn hơn 100. Mỗi bộ test là một bộ 3 số N, M, K được ghi trên một dòng. Các số được ghi cách nhau một vài khoảng trống.

Output: Với mỗi bộ test, in ra màn hình trên một dòng giá trị “YES” hoặc “NO” tương ứng với phương án thực hiện được, hoặc phương án không thực hiện được. 

Example

Input:

5

100 100 200

50 150 200

100 50 300

120 50 500

140 50 700

Output:

NO

NO

YES

YES

NO

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-20
Thời gian chạy:1s-2.727s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:ACM PTIT 2011

hide comments
2020-03-13 16:14:20
https://ideone.com/wLAUjA
2017-11-12 17:58:04
bài này @@
2015-03-26 05:51:44 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcacm11a-spoj-ptit-phuong-an-khuyen-mai/
2014-09-30 16:53:43 Con Bò Huyền Thoại
ôi trời, "không có số 0 ở đầu" trong "xxxxxx" làm mình mất khá nhìu tg :3

Last edit: 2014-10-01 03:58:03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.