Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

APPDIVIS - Số chia gần đúng

Cho hai số nguyên dương a và b. Thực hiện phép chia có dư, được thương là q và số dư là r.

Chúng ta có thể biểu diễn như sau: b = a* q + r.

Xét trường hợp b không chia hết cho a, nếu q chia hết cho r, ta gọi a là số chia gần đúng của b.

Ví dụ b = 22. a= 5, 22 = 5 * 4 + 2 và 4 chia hết cho 2, như vậy, 5 là số chia gần đúng của 22.

Bài toán đặt ra: cho trước 3 số a, L, R. Hỏi trong đoạn [L, R] có bao nhiêu số nhận a làm số chia gần đúng? 

Input

Input bắt đầu bởi số T là số bộ test.

T dòng sau, mỗi dòng gồm 3 số a, L, R. (Các số đều ≤ 1013)

Output

Với mỗi test, hãy in ra đáp số của bài toán.

Example

Input:

 

2

5 20 30

5 22 30
Output:

 

4

3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-01-25
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2013-11-10 07:48:53 Tung Nguyen
kiểu dữ liệu nào 10 mũ 13 nhỉ các bạn?
2013-02-05 14:32:20 Trần Vãn Dương D10CN2
Anh em nao biet cong thuc commen de anh em hoc tap

Last edit: 2013-02-05 15:14:36
2013-02-05 14:21:33 Trần Vãn Dương D10CN2
Bai nay co cong thuc gi khong
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.