Danh sách các bài ctdldb problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
32083    Bò biểu tình (bản khó) HPROTEST 15 100.00
32098    Bốc bài (bản khó) HCARDGAME 12 98.21
32175    Chăm sóc cây TREECARE 14 100.00
33010    Buôn dưa lê SALEMON 16 98.53
33011    Liên minh huyền thoại LLEGENDS 15 98.65
33015    Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất MAXAREA 13 97.50
33016    Đếm số hình chữ nhật RECTCNT 14 100.00
33020    Truy vấn Minimum trên dãy số (cơ bản) ITRQMSEQ 19 96.32
33021    Truy vấn Maximum (cơ bản) ITQMAX 18 97.37
33023    Bò xếp hàng ITLINEUP 15 100.00
33024    Truy vấn tổng đoạn con (cơ bản) BITQSUM 20 98.15
33026    Đếm số nghịch thế BITINVCNT 19 94.44
33027    Đánh giá lập trình viên BITCRATE 13 91.11
33031    Tổng các trung vị BITSUMME 15 97.30
33041    Sân Golf GOLFYARD 10 100.00
33043    Đếm số hình chữ nhật chứa 2 ký tự TWOLETTER 16 100.00
33964    Truy vấn dãy ngoặc Version 1 ITBRCKTS 15 94.59
33975    Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất QMAXSUMSS 14 98.89
33998    Máy in tiền MONEYPRT 15 98.15
34006    Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn QMAXONRK 15 100.00
34017    Truy vấn tổng trên bảng số QSUMRECT 7 100.00
34637    Truy vấn giá trị nhỏ nhất trên bảng số RMQ2D 11 96.55
36616    Truy vấn ước chung lớn nhất GCDQUERY 5 100.00
36617    Tổng ước chung SPGCDSUM 2 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.