Danh sách các bài cautrucdk problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
31349    Tổng các chữ số DKSUMDIG 57 80.00
31350    Chữ số đầu và chữ số cuối DKDCUOI 47 96.69
31351    Số PALINDROM version 1 SOPALIN1 30 95.95
31352    Số PALINDROM version 2 SOPALIN2 7 88.89
31353    Số đẹp DKSODEP 3 100.00
31354    Số điện tử - version 2 DIGINUM2 1 100.00
31390    Số cặp bằng nhau version 1 BANGNHAU1 39 95.71
31391    Số cặp bằng nhau version 2 BANGNHAU2 39 94.12
31392    Phần tử bé nhất và lớn nhất MAMAXMIN 37 96.88
31393    Phần tử xuất hiện nhiều nhất MAXCOUNT 29 93.22
31394    Đếm số nghịch thế MAGB 28 92.96
31423    Tính tổng nghịch đảo lẻ MK5SUM 34 87.50
31431    Tính tổng version 4 MK6SUM 34 91.43
31432    Đa thức MK12SUM 29 95.38
31433    Tính tổng version 6 MK15SUM 36 88.14
31434    Tính tổng version 7 MK16SUM 22 91.07
31440    Căn bậc hai MK33SQRT 26 93.88
31441    Căn bậc hai (2) MK34SQRT 27 96.43
31442    Căn bậc hai (3) MK35SQRT 25 91.43
31443    Liên phân số MK41PHANSO 22 96.55
31444    Số số hạng MK42SUM 25 95.65
31450    Bảng tần số 2 MAFREQ2 24 95.24
31558    Tính tổng nghịch đảo MK3SUM 31 87.60
31633    So bó đũa chọn cột cờ CSL20173 22 84.00
34022    Tổng đoạn con SUMSUBSEQ 32 95.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.