Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3

Cho hai hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục tọa độ. Tính diện tích phần giao nhau của hai hình chữ nhật đó.

Dữ liệu vào:

Gồm 2 dòng, mỗi dòng có 4 số nguyên lần lượt là tọa độ 2 đỉnh của 2 góc đối của một hình chữ nhật, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra:

Một số nguyên không âm là diện tích của phần giao nhau của hai hình chữ nhật đã cho.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
-2 3 2 1 3 4 0 2
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
0 -2 -3 0
0 0 2 4
Dữ liệu ra:
0

 Giới hạn: trong tất cả các test, các thành phần tọa độ của điểm có trị tuyệt đối không vượt quá 108


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2017-04-07
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành CSL

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.