Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TTHCN2 - Hình chữ nhật version 2

 

Cho một hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục tọa độ và tọa độ một điểm. Kiểm tra xem điểm đã cho có nằm trong hình chữ nhật đã cho không (nằm trên cạnh không được tính là nằm trong)?

Dữ liệu vào:

Một dòng duy nhất gồm 6 số nguyên, mỗi số cách nhau bởi một khoảng trắng, mỗi cặp 2 số liên tiếp trong 6 số là tọa độ của 2 đỉnh đối của hình chữ nhật và của điểm.

Dữ liệu ra:

YES nếu điểm nằm trong hình chữ nhật, NO nếu ngược lại.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
0 0 3 3 2 2
Dữ liệu ra:
YES

Dữ liệu vào:
0 1 3 3 3 2
Dữ liệu ra:
NO

Giới hạn: trong tất cả các test, các thành phần tọa độ của điểm có trị tuyệt đối không vượt quá 109


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2017-04-07
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành CSL

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.