Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TTDATE2 - Đổi thời gian

Viết chương trình nhập vào một số nguyên không âm n. Đó là giây hiện tại của một ngày. Hãy chuyển đổi giây đó sang dạng giờ, phút, giây.

Dữ liệu vào:

Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n

Dữ liệu ra:

In ra trên 1 dòng theo định dạng hh:mm:ss (hh là hai chữ số của giờ, mm là hai chữ số của phút, ss là hai chữ số của giây)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
61
Dữ liệu ra:
00:01:01

Giới hạn: 0 ≤ n < 86400


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2017-04-10
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành CSL

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.