Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TAARR023 - Chuyển ma trận về dạng khai báo ma trận

Cho một ma trận số nguyên. Hãy chuyển ma trận đó về dạng khai báo mảng 2 chiều trong ngôn ngữ C.

Input

Dòng 1: m, n - hai số nguyên dương 0 < m, n < 50
m dòng tiếp theo: mỗi dòng có n số nguyên dương trong khoảng [-99, 99]

Output

Cú pháp khai báo mảng 2 chiều với m dòng và n cột, gán giá trị đã cho ở phần input cho các phần tử.
Các số nguyên được in ra với 3 vị trí (ngoại trừ kích thước mảng)
Các dòng của mảng được căn lề bằng một tab ("\t" trong format string).

Example

Input:
6 11
 -58 50 41 -98 -30 -92 -96 66 82 -74 -23
 31 -95 -98 -1 -65 69 36 -83 -59 -37 69
 -41 -38 -56 -88 -84 -56 -57 -16 -28 80 18
 87 -75 -98 -64 -35 -92  6 -24 20 65 -21
 33 -53 -95 66 -7 -86 -60 -58 67 79 -9
 -48 81 79 -51 -40 -33 46 -75 -13 69 18

Output:
int a[6][11] = {
	{-58, 50, 41, -98, -30, -92, -96, 66, 82, -74, -23}
	{ 31, -95, -98, -1, -65, 69, 36, -83, -59, -37, 69}
	{-41, -38, -56, -88, -84, -56, -57, -16, -28, 80, 18}
	{ 87, -75, -98, -64, -35, -92,  6, -24, 20, 65, -21}
	{ 33, -53, -95, 66, -7, -86, -60, -58, 67, 79, -9}
	{-48, 81, 79, -51, -40, -33, 46, -75, -13, 69, 18}
};

Được gửi lên bởi:Nguyễn Tuấn Anh
Ngày:2017-10-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.