Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STRSPACE - Đếm khoảng trống

Cho một chuỗi ký tự chỉ gồm các ký tự chữ cái latinh, chữ số và dấu cách. Một khoảng trống là một đoạn liên tiếp các ký tự trống (dấu cách) trong chuỗi. Hãy đếm số lượng khoảng trống trong chuỗi.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương T là số chuỗi.
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chuỗi có độ dài không quá 1000 ký tự

Dữ liệu ra:

  • Gồm T dòng, mỗi dòng là một số nguyên là số khoảng trống của chuỗi đầu vào.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
abc   xyz ab
 abc def ghi
Dữ liệu ra:
2
3

Giới hạn: 1 ≤ T ≤ 100.


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2017-11-22
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành CSL

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.