Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MAXSQR - Số chính phương lớn nhất

Cho số nguyên dương n, tìm số chính phương lớn nhất nhỏ hơn n.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test.
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số nguyên dương n.

Dữ liệu ra:

Gồm T dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương là đáp án cho test tương ứng trong dữ liệu vào.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
7
8
12

Dữ liệu ra:
4
4
9

Giới hạn: 1 ≤ T ≤ 105, 1 ≤ n ≤ 1018


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2017-12-07
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành CSL

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.