Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất

Cho số nguyên dương n trong hệ đếm thập phân, tìm chữ số lớn nhất của n.

Dữ liệu vào:

Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n ghi trong hệ thập phân.

Dữ liệu ra:

Một dòng duy nhất chứa chữ số lớn nhất của n trong hệ đếm thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3452

Dữ liệu ra:
5

Giới hạn: 1 ≤ n ≤ 1018


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2017-12-07
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành CSL

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.