Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JOBS - Xếp việc

N công việc cần thực hiện trên một máy tính, mỗi việc đòi hỏi đúng 1 giờ máy. Với mỗi việc ta biết thời hạn phải nộp kết quả thực hiện sau khi hoàn thành việc đó và tiền thưởng thu được nếu nộp kết quả trước hoặc đúng thời điểm quy định. Chỉ có một máy tính trong tay, hãy lập lịch thực hiện đủ N công việc trên máy tính sao cho tổng số tiền thưởng thu được là lớn nhất và thời gian hoạt động của máy là nhỏ nhất. Giả thiết rằng máy được khởi động vào đầu ca, thời điểm t = 0 và chỉ tắt máy sau khi đã hoàn thành đủ N công việc.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên là số N.
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số ti và pi là thời hạn giao nộp và tiền thưởng của công việc thứ i. Các số cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

Một số nguyên duy nhất là tổng số tiền lớn nhất thu được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
1 15
3 10
5 100 1 27

Dữ liệu ra:
137

Giới hạn: 1 ≤ N ≤ 105;  0 ≤ ti ≤ 104; 0 ≤ pi ≤ 105


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2018-05-05
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành Chuyên Sơn La

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.