Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HORSE - Đua ngựa (1)

Ở thời xuân thu, vua Tề và Điền Kỳ thường hay tổ chức đua ngựa từng cặp với nhau. Vua và Điền Kỳ mỗi người đưa ra N con ngựa, đánh số từ 1 đến N. mỗi một con ngựa có một tốc độ chạy khác nhau. Một trận đấu mỗi người đưa ra một con ngựa để thi đấu. Trong cuộc đua, con ngựa nào có tốc độ chạy cao hơn thì sẽ thắng, nếu cùng tốc độ chạy thì Điền kỳ bí mật nhường cho vua thắng. Mỗi một con ngựa chỉ được đấu đúng một trận. Ai có tổng số trận thắng nhiều hơn thì sẽ thắng chung cuộc. Bạn hãy giúp Điền Kỳ sắp xếp các lượt đấu để đạt số trận thắng cao nhất có thể.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số N là số lượng ngựa (N ≤ 100000).
  • Dòng thứ hai chứa N số, số thứ i là tốc độ chạy của con ngựa thứ i của Điền Kỳ.
  • Dòng thứ ba chứa N số, số thứ i là tốc độ chạy của con ngựa thứ i của Vua Tề.

Dữ liệu ra:

Ghi ra duy nhất một số là số trận thắng tối đa đạt được của Điền Kỳ.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
4 6 2 9 3 5
Dữ liệu ra:
2

Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2018-05-05
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành Chuyên Sơn La

hide comments
2018-12-02 17:08:37
bai nay don gian
2018-12-02 17:08:29
minh that dep trai
2018-12-02 17:08:10
hahaha
2018-05-05 05:38:11
hello
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.