Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ELESUM - Tính tổng các phần tử

Cho số nguyên dương n và dãy số nguyên a1, a­2, …, an. Hãy tính tổng các giá trị khác nhau trong dãy số trên.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n.
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a1, a2, …, an, hai số liên tiếp được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

Ghi ra một số nguyên dương là đáp số bái toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
5 3 4 7 5

Dữ liệu ra:
19

Giải thích: 5 + 3 + 4 + 7 = 19.

Giới hạn: 1 ≤ n ≤ 105;  |ai|≤ 109.


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2018-05-11
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành Chuyên Sơn La

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.