Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CSL20172 - Bé học tiếng Anh

Bé Na rất thích học tiếng Anh. Một hôm, trong lúc đọc một đoạn văn tiếng Anh, Bé Na muốn biết đoạn văn mà mình phải đọc có bao nhiêu từ, bạn hãy lập một chương trình trình giúp bé Na làm việc này nhé.

Cho một đoạn văn bản là một xâu ký tự chỉ gồm các chữ cái trong bảng chữ cái la-tinh (‘A’…’Z’, ‘a’…’z’) và các dấu cách (‘ ‘). Mỗi từ là một dãy chữ cái liên tiếp không chứa dấu cách. Hai từ được phân cách bởi một hoặc nhiều dấu cách. Hãy đếm xem đoạn văn đó có bao nhiêu từ.

Dữ liệu vào:

Một xâu ký tự chỉ chứa các ký tự chữ cái la-tinh (‘A’…’Z’, ‘a’…’z’) và dấu cách (ghi trên một dòng).

Dữ liệu ra:

Một số nguyên duy nhất là số từ trong xâu ký tự đã cho.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
Thank you very much for your letter which arrived a few days ago

Dữ liệu ra:
13
 
Dữ liệu vào:
Thank    you    very    much

Dữ liệu ra:
4

Giới hạn:

  • 40% số test (tương ứng với 40% số điểm của bài toán) có dữ liệu vào là xâu có không quá 255 ký tự và các từ được phân cách nhau bởi duy nhất một dấu cách.
  • 40% số test (tương ứng với 40% số điểm của bài toán) có dữ liệu vào là xâu có không quá 255 ký tự và các từ được phân cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.
  • 20% số test (tương ứng với 20% số điểm của bài toán) có dữ liệu vào là xâu có không quá 105 ký tự và các từ được phân cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2017-04-24
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Đề thi HSG khối 10 năm 2017 Trường THPT Chuyên Sơn La

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.