Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BPOWERN - Tính lũy thừa (Version 2)

Cho hai số nguyên dương an. Tính an.

Dữ liệu vào:

Gồm một dòng duy nhất ghi hai số nguyên dương an cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

Kết quả của phép tính an.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 7

Dữ liệu ra:
78125

Giới hạn: 1 ≤ a ≤ 109; 1 ≤ n ≤ 1000.


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2018-04-25
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành Chuyên Sơn La

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.