Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BLACKRED - Trò chơi đỏ đen

 

Tí và Sửu chơi một trò chơi như sau: Hai bạn lấy n tờ giấy, trên mỗi tờ ghi một số ai, i = 1, 2, ..., n rồi gấp lại cho vào hộp. Hai bạn sẽ lần lượt bốc các mảnh giấy này cho tới khi hết các mảnh giấy. Điểm của mỗi bạn sẽ là tổng số các số ghi trên các mảnh giấy mà mình bốc được. 

Hãy tính chênh lệch điểm lớn nhất có thể có giữa Tí và Sửu.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n.
  • Dòng thứ 2 chứa N số nguyên a1, a2, …, an, mỗi số cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

Một số nguyên duy nhất là chênh lệch điểm số lớn nhất có thể có giữa hai bạn.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1 2 3

Dữ liệu ra:
4

Giải thích: Giả sử Tí bốc trước sẽ có 2 lượt bốc là 1 và 3 và bốc được các mảnh giấy mang số 2, 3 thì tổng điểm là 5. Sửu có 1 lượt bốc 2 bốc được mảnh giấy mang số 1. Khi đó chênh lệch điểm sẽ là 4.

Giới hạn: 1 n ≤ 50, 1 ai ≤ 50

 


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2017-05-28
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành CSL

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.