Phan Hải

@tranlehiep2203

Viet Nam, Nghệ An

Institution: Bộ

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COND HSPC14J MDOLLS NKMOBILE QBMAX V8SCORE
ADS COUNTCBG HSPC14K MEDIAN NKNUMFRE QBMSEQ VBF1
AMSSEQ COUNTPL HSPC14L MEDQUERY NKPALIN QBMST VBF2
ANT COWGIRL ILSMATH MEO NKPATH QBPAL VBGRASS
ASSIGN1 CPPSET INSUL MESSAGE NKRACING QBPOINT VBOARD
AUCTION CPRIME INTEGER7 MESSAGE1 NKREZ QBRECT VCOWFLIX
BALLGMVN CRATE IOIBIN MINCUT NKSEQ QBSCHOOL VKNIGHTS
BASEH CREC01 KAGAIN MINK NKSEV QBSELECT VMATRIX
BCDIV CRECT KDEL MIXUP2 NKSGAME QBSEQ VMCANDLE
BESTSPOT CRITICAL KGSS MMASS NKSP QBSQUARE VMMTFIVE
BFCHAL CRUELL KINV MMAXPER NKTARDY QBSTR VMQUABEO
BGBOARD CRYPTKEY KMIN MMOD29 NKTEAM QMAX VMRESTO
BIGNUM CTNBULLS KPLANK MPILOT NKTEST QMAX2 VMRR
BINARY2 CTNEWS KQUERY MPRIME NKTICK QTBIT VMSQUARE
BLGEN CTREE KRECT MPRIME1 NORMA QTDIVSEQ VMSUBSTR
BLOPER CWAY KSEQ1 MRECAMAN NTSEQ QTGIFT1 VMTEST
BOB DANCING LASCALE MSE07B NTTREE QTSEQ VMUNCH
BONES DEMSO LATGACH MSTICK NUMBER QVSICK VMYT
BONUS DHEXP LATGACH4 MSTRING NUMCON RBULL VNCUT
BWPOINTS DHFUNC LEM3 MTREE ONE4EVER RIDDLE VO17LAN
C11BC2 DHLOCK LEM4 MTWALK PAGAIN ROBOCON VO17TV
C11BEAU DHLOCO LEM5 MULONE PALINY SAFENET2 VO17XXX
C11CAL DHRECT LINEGAME MYSTERY PARIGAME SEARCH VOGAME
C11ID DIGIT0 LIQ NBFA PBCDEM SEC VOGCDSUM
C11KM DQUERY LIS NBFD PBCDIV SEQ198 VOJLEV
C11LOCK DTCSTR LITES NBFM PBCFIBO SHHV VOLIS
C11PAIRS DTDOI LNACS NDCCARD PBCGANGS SPBINARY VOMOVREC
C11PINES DTKSUB LQDGONME NDIGIT PBCSEQ SPSEQ VOROOM
C11PNUM DTTUI1 LQDRECT NHREMIND PBCWRI STABLE VOSEXP
C11PRIME EQSTR LSFIGHT NK05MNIM PCIRCLE STMERGE VOSMAXK
C11ROOKS ETF LSPITO NK2MFS PETROLM STNODE VOSNUM
C11SEQ FBRICK LTPMSEQ NKABD PHEPNHAN STRANGE VOSPOW
C11SEQ3 FIB LUBENICA NKBM PIZZALOC SUBSTR VOSRTRI
C11SEQ4 FINDNUM LUCKY13 NKCABLE PNUMBER SUM3 VOSSEVEN
C11STR2 FIRS LUCKYNUM NKCITY POST SUMS VOSTRIBO
C11SUM FLOYD M00PAIR NKCNT1 POST3 SUMXOR VOTREE
C11TRCNT FWATER M3TILE NKDIST POWER SUPERSUM VOXOR
CBUYING GCDSUM MATCH1 NKDIVSEQ PRAVO TCDFZ VPARTSUM
CENTRE28 GRAPH_ MAXARR1 NKEDIT PTQMSEQ TEST VRATF
CHAIN2 GSS MAXARR2 NKGOLF PTRANG TJALG VSTEPS
CHATCHIT HAF1 MAXARR3 NKGUARD PVOI14_1 TNHTEST VTRI
CHEAT HBT1D MAXNUM NKH PWALK TOINCSEQ VTRI2
CHESSCBG HBTLCA MBLAST NKINV QBAGENTS TREAT VWORDPOW
CHNTOWER HEAP1 MCARDS NKLAND QBBISHOP TREEPATH WCALC
CLEAR HELPPM MCHAOS NKLETTER QBDIVSEQ TWO WEATHER
CMP HIREHP MCITYHAL NKLINEUP QBGAME TWOSUM WORDCNT
COIN34 HSPC14A MCONVOI NKLP QBHEAP V11WATER XMAS
CON HSPC14I MDIGITS2 NKMAXSEQ QBHV V8ORG YPKTH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

A2DIGIT GPT JACOBI LIS2VN MATRIX PTREE VOJUSER
CTNOWN ILSMATH2 KTUAN LQDFIBO MSKYCODE SETNJA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.