Phan Hải

@tranlehiep2203

Viet Nam, Nghệ An

Institution: Bộ

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CON HSPC14L MESSAGE NKMOBILE QBMST TWO
ADS COND ILSMATH MESSAGE1 NKNUMFRE QBPAL TWOSUM
AMSSEQ COUNTCBG ILSMATH2 MINCUT NKPALIN QBPOINT V11WATER
ANARC09I COUNTPL INCVN MINK NKPATH QBRECT V8ORG
ANT COWGIRL INSUL MIXUP2 NKRACING QBSCHOOL V8SCORE
ASSIGN1 CPPSET INTEGER7 MJOURNEY NKREZ QBSEGPAR VBF1
AUCTION CPRIME IOIBIN MLASERP NKSEQ QBSELECT VBF2
BALLGMVN CRATE JEDNAKOS MMASS NKSEV QBSEQ VBGRASS
BAOVE CREC01 KAGAIN MMATRIX NKSGAME QBSQUARE VBOARD
BASEH CRECT KDEL MMAXPER NKSP QBSTR VCOWFLIX
BCDIV CRITICAL KGSS MMINPER NKTARDY QMAX VDANGER
BEADSNB CRUELL KINV MMMGAME NKTEAM QMAX2 VKNIGHTS
BESTSPOT CRUELL2 KKDD MMOD29 NKTEST QTBIT VMATRIX
BFCHAL CRYPTKEY KMIN MNE07 NKTICK QTDIVSEQ VMCANDLE
BGBOARD CTNBULLS KPLANK MPILOT NORMA QTGIFT1 VMMTFIVE
BIGNUM CTNEWS KQUERY MPRIME NOTE QTSEQ VMQUABEO
BINARY2 CTREE KRECT MPRIME1 NSRAIL QUAD VMRESTO
BLAND CWAY KSEQ1 MRECAMAN NTSEQ QUEENNB VMROOK
BLGEN DANCING LABUDOVI MSE06H NTTREE QVSICK VMRR
BLOPER DEMSO LASCALE MSE07B NUMBER RBULL VMSORT
BOB DHEXP LATGACH MSTICK NUMCON REVAMP VMSQUARE
BONES DHFRBUS LATGACH4 MSTRING ONE4EVER RIDDLE VMSUBSTR
BONUS DHFUNC LEM3 MTHCN OPTCUT ROBOCON VMTEST
BONUS13 DHLOCK LEM4 MTREE PAGAIN ROCKS VMUNCH
BWPOINTS DHLOCO LEM5 MTWALK PALINY ROTATION VMYT
C11BC2 DHRECT LINEGAME MULONE PARIGAME SAFENET2 VNCUT
C11BEAU DIGIT LIQ MYSTERY PBCDEM SBOOST VO17LAN
C11CAL DIGIT0 LIS NBFA PBCDIV SEARCH VO17TV
C11CAVE DQUERY LITES NBFD PBCFIBO SEARCH1 VO17XXX
C11CUT DTCSTR LNACS NBFM PBCGANGS SEC VOGAME
C11GENIE DTDOI LQDGONME NDCCARD PBCSEQ SEQ198 VOGCDSUM
C11ID DTKSUB LQDRECT NDIGIT PBCWATER SHHV VOJLEV
C11KM DTTUI1 LSFIGHT NEAREST PBCWRI SKFIB VOLIS
C11LOCK EQSTR LSPITO NETACCEL PCIRCLE SKWLTH VOMOVREC
C11PAIRS ETF LTPMSEQ NHREMIND PETROLM SOPENP VOROOM
C11PINES FBRICK LUBENICA NK05MNIM PHEPNHAN SPBINARY VOSEXP
C11PNUM FIB LUCKY13 NK2MFS PIZZALOC SPSEQ VOSMAXK
C11PRIME FIBVAL LUCKYNUM NKABD PNUMBER STABLE VOSNUM
C11ROOKS FINDNUM M00PAIR NKBAS POST STMERGE VOSPOW
C11SEQ FIRS M3TILE NKBM POST3 STNODE VOSRTRI
C11SEQ3 FLOYD MATCH1 NKBUS POTATO STRANGE VOSSEVEN
C11SEQ4 FWATER MAUGIAO NKCABLE POWER SUBSTR VOSTOUR
C11STR2 GAME3112 MAXARR1 NKCITY PRAVO SUM3 VOSTRIBO
C11SUM GCDSUM MAXARR2 NKCNT1 PTQMSEQ SUMS VOTREE
C11TOUCH GRAPH_ MAXARR3 NKDIST PTRANG SUMXOR VOXOR
C11TRCNT GSS MAXNUM NKDIVSEQ PVOI14_1 SUPERSUM VPARTSUM
CBUYING HAF1 MBLAST NKEDIT PWALK TCDFZ VRATF
CENTRE28 HAM12 MBUS NKFLOW QBAGENTS TEST VSTEPS
CHAIN2 HBT1D MCARDS NKGOLF QBBISHOP THEME VTRI
CHATCHIT HBTLCA MCHAOS NKGUARD QBBUILD TJALG VTRI2
CHEAT HEAP1 MCITYHAL NKH QBCHANGE TNHTEST VUKVN
CHESSCBG HELPPM MCLEAN NKINV QBDIVSEQ TOINCSEQ VWORDPOW
CHNTOWER HIREHP MCONVOI NKJUMP QBGAME TRAFFICN WCALC
CINEMA HOUSES MDIGITS2 NKLAND QBHEAP TREAT WEATHER
CLEAR HSPC14A MDOLLS NKLETTER QBHV TREENUM WORDCNT
CMP HSPC14I MEDIAN NKLINEUP QBMARKET TREEPATH XMAS
COIN34 HSPC14J MEDQUERY NKLP QBMAX TRILAND YPKTH
COLOREC HSPC14K MEO NKMAXSEQ QBMSEQ TTRIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

A2DIGIT DIFF JACOBI LIS2VN LQDFROG MSKYCODE SETNJA
CTNOWN GPT KTUAN LQDFIBO MATRIX PTREE VOJUSER
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.