Cao Minh Nguyễn Văn

@min3012001

Viet Nam, Huế

Institution: THPT chuyên Quốc Học

playing video games

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ FWATER MAXARR1 PTRANG TNHWIFI
BCDIV IOIBIN NKCITY QBMAX V8ORG
BINLADEN KPLANK NKPALIN QBMST VCOWFLIX
BONUS LINEGAME NKRACING QBSCHOOL
C11CAVE LIQ NKREZ QBSEQ
CENTRE28 LIS NKTICK QBSTR
FLOYD LNACS PBCGANGS TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ADS ROADS TCDFZ
MESSAGE SPSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.