Cao Minh Nguyễn Văn

@min3012001

Viet Nam, Huế

Institution: THPT chuyên Quốc Học

playing video games

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONUS PTRANG
KPLANK QBMAX
LIQ QBSEQ
LNACS QBSTR
MAXARR1 TNHWIFI
NKPALIN V8ORG
PBCGANGS VCOWFLIX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

SPSEQ
TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.