trẻ trâu tập code khgisongsong

@hoannd

Viet Nam, phuly

kldjklsdfjkldfjkl

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COWGIRL INCVN MCONVOI NKSEQ QBMST TWOREG
ADS CRATE INSUL MDIGITS2 NKSEV QBPAL TWOSUM
AMSSEQ CREC01 IOIBIN MDOLLS NKSGAME QBPOINT UPGRANET
AREA CROSS12 ITREE MEDIAN NKSP QBRECT V11WATER
ASSIGN1 CRUELL2 JACOBI MEDQUERY NKSTEP QBROBOT V8ORG
AUCTION CTNBULLS JOBSET MELE2 NKTEAM QBSCHOOL V8SORT
AVLBIT CTNOWN KAGAIN MESSAGE NKTICK QBSEGPAR VBF1
BAOVE CTREE KDIFF MINCOST NKTREE QBSELECT VBF2
BASEH CWAY KGSS MINCUT NOTE QBSEQ VBGRASS
BCDIV DHEXP KINV MINK NTHUGE QBSQUARE VCOWFLIX
BEADSNB DHFRBUS KMEDIAN MIXUP2 NTSEQ QBSTR VDANGER
BESTSPOT DHFUNC KMIN MMASS NTTREE QBTICKET VMCANDLE
BFCHAL DHGARDEN KPLANK MMAXPER NUMBER QBTREEK VMCUT2
BGMINE DHLOCO KQUERY MMOD29 NUMBERS QMAX VMMTFIVE
BIGNUM DHRECT KQUERY2 MPRIME1 NUMCON QMAX2 VMREL6
BINARY DIGIT KSEQ1 MRECAMAN ONE4EVER QTDIVSEQ VMRESTO
BINARY2 DPER KSPREE MRECT1 OPTCUT QTGIFT1 VMRR
BLOPER DQUERY KTUAN MSE06H ORDERSET QTSEQ VMSORT
BONES DTDOI KVIP MSE07B PALINY REVAMP VMSQUARE
BONUS DTKSUB KWAY MSTICK PASSWORD RIDDLE VMSWAP
BWPOINTS DTTUI1 LASCALE MTREE PBCDIV ROTATION VMUNCH
C11BC2 DTTUI2 LATGACH MULONE PBCFIBO SAFENET2 VMYT
C11CAL ELEVATOR LATGACH4 MYSTERY PBCGANGS SEARCH VNCUT
C11CAVE EQUTRI LEM NDCCARD PBCSEQ SEARCH1 VNEMPIRE
C11GENIE ETF LEM3 NEAREST PBCWATER SEC VODIVIDE
C11HUM FBRICK LEM5 NETACCEL PBCWRI SHCH VOLIS
C11ID FIB LINEGAME NEWJ PCIRCLE SHHV VOSLIS
C11PAIRS FINDNUM LIQ NK2MFS PERIODNB SHTH VOSMAXK
C11PRIME FIRS LIS NKABD PHEPNHAN SKWLTH VOSRTRI
C11SEQ FLOYD LITES NKBM PLACE SNSEQ VOSSEVEN
C11SEQ3 FMATCH LNACS NKBRACKE PNUMBER STABLE VOSTRIBO
C11STR2 FWATER LQDDIV NKCABLE POST STNODE VOTREE
C11SUM GAME3112 LSFIGHT NKCITY POST3 SUBSTR VOXOR
C11WATER GCDSUM LTPMSEQ NKDIVSEQ POTATO SUMS VRATF
CAR GPT LUBENICA NKFLOW POWER SUMTREE VSTEPS
CATALAN GRAPH_ LUCKY13 NKGUARD PTQMSEQ SUMXOR VWORDPOW
CBUYING GSS LUCKYNUM NKINV PTRANG SUPERSUM WCALC
CENTRE28 HAOI5000 M00PAIR NKJUMP PVOI14_3 TCDFZ WORDCNT
CHAIN2 HBTLAST M3TILE NKLEAGUE PVOI14_4 TEST XAYNHA
CHATCHIT HBTLCA MACHINE NKLETTER PWALK TGPASCAL XMAS
CHEER HEAP1 MATCH1 NKLINEUP PYRAMID2 TJALG YPKTH
CMP HELPPM MATCH2 NKLP PYTHAEQ TNHTEST YUGI
CNMARBLE HIREHP MAUGIAO NKMAXSEQ QBBUILD TRAFFICN
COIN34 HIWAY MAXARR1 NKMOBILE QBDIVSEQ TREEK
COLOREC HIWAY2 MAXNUM NKNUMFRE QBGAME TREENUM
COND HSPC14A MBEEWALK NKPALIN QBHEAP TRILAND
COUNTCBG HSPC14I MBLAST NKRACING QBHV TTRIP
COUNTPL ILSMATH MCLONUM NKREZ QBMAX TWO

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CUTSEG GANNHAT LQDALH MDIGITS
EGG ILSMATH2 MBIPALIN NKTABLE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.