khgisongsong khgisongsong

@hoannd

Viet Nam, phuly

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CMP HEAP1 MBEEWALK NKSEQ QBRECT VBGRASS
ADS COIN34 HELPPM MBLAST NKSGAME QBSCHOOL VCOWFLIX
AMSSEQ COND HIREHP MDIGITS2 NKTICK QBSELECT VDANGER
AUCTION COUNTCBG HSPC14A MINK NOTE QBSEQ VMCANDLE
BASEH COUNTPL HSPC14I MIXUP2 NUMCON QBSQUARE VMMTFIVE
BCDIV CRUELL2 ILSMATH MMAXPER ONE4EVER QBSTR VMRESTO
BESTSPOT CTNBULLS INSUL MPRIME1 PALINY QBTICKET VMRR
BFCHAL CTREE IOIBIN MRECAMAN PBCDIV QMAX VMSORT
BIGNUM CWAY ITREE MSE07B PBCFIBO QMAX2 VMSQUARE
BLOPER DHEXP KGSS MULONE PBCWRI QTGIFT1 VNCUT
BONES DHFUNC KPLANK MYSTERY PERIODNB QTSEQ VOSLIS
BONUS DHLOCO KTUAN NDCCARD PHEPNHAN REVAMP VOSMAXK
BWPOINTS DHRECT LATGACH NKABD PNUMBER RIDDLE VOSRTRI
C11BC2 DIGIT LATGACH4 NKCABLE POST ROTATION VOSSEVEN
C11CAVE DPER LEM3 NKCITY POST3 STNODE VRATF
C11ID DTDOI LINEGAME NKDIVSEQ POTATO SUBSTR VSTEPS
C11PAIRS DTTUI1 LIQ NKINV POWER SUMXOR WCALC
C11PRIME ELEVATOR LIS NKJUMP PTQMSEQ TEST WORDCNT
C11SEQ EQUTRI LNACS NKLETTER PTRANG TGPASCAL XAYNHA
C11SEQ3 ETF LTPMSEQ NKLINEUP PWALK TJALG XMAS
C11STR2 FIRS M00PAIR NKLP QBGAME TWOSUM
C11SUM FLOYD M3TILE NKMAXSEQ QBHEAP V11WATER
CBUYING GAME3112 MAUGIAO NKNUMFRE QBMAX V8ORG
CENTRE28 GRAPH_ MAXARR1 NKPALIN QBMST VBF1
CHATCHIT GSS MAXNUM NKREZ QBPAL VBF2

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CRATE JACOBI MBIPALIN NKTABLE PYTHAEQ SUMS
EGG KQUERY MDIGITS OPTCUT QBDIVSEQ TCDFZ
FIB LQDALH MMOD29 PBCGANGS QBPOINT
ILSMATH2 LQDDIV NKBRACKE PYRAMID2 SHHV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.