Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP Tài khoản:PROBLEMRESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
20403407 2017-10-19 17:56:01 Michael ScofieldPhép chia hết accepted 0.02 16M

CPP14

20403404 2017-10-19 17:55:33 Michael ScofieldPhép chia hết accepted 0.07 2.8M

C++

4.3.2

20403402 2017-10-19 17:55:23 chuyên Văn Gia ĐịnhVOI 2013 - Trao đổi thông tin 100 5.53 16M

CPP

20403401 2017-10-19 17:55:02 Michael ScofieldPhép chia hết accepted 0.02 15M

CPP14

20403392 2017-10-19 17:53:07 chuyên Văn Gia ĐịnhVOI 2013 - Trao đổi thông tin 34 1.92 16M

CPP14

20403387 2017-10-19 17:51:44 AnhMinhCái túi 2 92.86 0.43 11M

PAS-FPC

20403318 2017-10-19 17:41:21 bu1th4nhCây khung nhỏ nhất ( HEAP ) accepted 0.01 16M

CPP14

20403317 2017-10-19 17:41:18 bu1th4nhMaximum Sum accepted 0.12 16M

CPP14

20403308 2017-10-19 17:39:38 vbefiubvjVOI 2011 Hàng cây 10 0.00 17M

CPP14

20403304 2017-10-19 17:38:44 bu1th4nhCác thùng nước accepted 0.22 16M

CPP14

20403301 2017-10-19 17:38:39 bu1th4nhCác thùng nước accepted 0.27 16M

CPP14

20403242 2017-10-19 17:29:09 hvnsna3Phân Trang 100 0.01 2.7M

C++

4.3.2

20403240 2017-10-19 17:28:54 LKT Bóng BayTOUR 35 0.01 9.8M

PAS-FPC

20403233 2017-10-19 17:27:57 LKT Bóng BayTOUR 30 0.01 9.8M

PAS-FPC

20403219 2017-10-19 17:26:12 bachvothuongA cộng B accepted 0.00 2.7M

C++

4.3.2

20403211 2017-10-19 17:24:41 LKT Bóng BayTOUR 30 0.00 1.0M

PAS-FPC

20403208 2017-10-19 17:24:13 KienizzleRoads Làm sai 0.16 17M

PAS-FPC

20403205 2017-10-19 17:23:22 »ﻲZoz LTT zoZﻲ« Hàng đợi có độ ưu tiên accepted 0.04 2.9M

C++

4.3.2

20403202 2017-10-19 17:23:07 vanvuiveGiá trị lớn nhất ver2 accepted 0.24 4.2M

C++

4.3.2

20403200 2017-10-19 17:22:43 itteam2k1VOI 2011 Nâng cấp mạng 100 0.17 43M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.