Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP Tài khoản:PROBLEMRESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
20416580 2017-10-21 09:51:26 kovliarVOI08 Trò chơi với dãy số 100 0.16 16M

CPP

20416571 2017-10-21 09:50:23 Ngô Văn Xuân ĐứcQuảng cáo chạy bị lỗi (SIGSEGV) 0.00 16M

CPP14

20416560 2017-10-21 09:49:04 giangstellarĐi xem phim 100 0.00 16M

CPP

20416557 2017-10-21 09:48:53 StrawRay Gun 0 0.00 0k

CPP14

20416552 2017-10-21 09:47:49 Orchid GrayXây đập giữ vàng 55 0.08 20M

CPP

20416549 2017-10-21 09:47:27 Đào Anh HàoDãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) accepted 0.01 416k

PAS-FPC

20416534 2017-10-21 09:44:23 Đào Anh HàoDãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) Làm sai 0.00 416k

PAS-FPC

20416532 2017-10-21 09:44:11 Ngô Văn Xuân ĐứcQuảng cáo biên dịch gặp lỗi - -

C++

4.3.2

20416526 2017-10-21 09:43:26 Ngô Văn Xuân ĐứcQuảng cáo Làm sai 0.00 15M

CPP14

20416522 2017-10-21 09:42:52 How 2 ACVOI08 Trò chơi với dãy số 100 0.09 16M

CPP

20416515 2017-10-21 09:41:39 How 2 ACVOI08 Trò chơi với dãy số 80 0.10 16M

CPP

20416513 2017-10-21 09:41:25 squallcjVOI05 Phân đoạn 30 0.04 3.1M

C++

4.3.2

20416512 2017-10-21 09:41:17 .................Vòng đua F1 100 0.16 17M

CPP14

20416511 2017-10-21 09:41:11 Orchid GrayXây đập giữ vàng 35 0.03 18M

CPP

20416510 2017-10-21 09:41:08 Doan Ngoc PhuCác thùng nước accepted 0.44 23M

CPP

20416506 2017-10-21 09:40:10 .................Vòng đua F1 50 0.00 16M

CPP14

20416495 2017-10-21 09:39:08 vanvuiveChấm điểm 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

20416488 2017-10-21 09:38:04 Winded AlPalindrome dài nhất Chạy quá thời gian - 2.7M

C++

4.3.2

20416484 2017-10-21 09:37:22 squallcjVOI05 Phân đoạn 20 0.03 3.1M

C++

4.3.2

20416478 2017-10-21 09:36:24 squallcjVOI05 Phân đoạn 20 0.01 3.1M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.