Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP Tài khoản:PROBLEMRESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
19684381 2017-06-26 12:20:26 peterleTìm số nguyên tố Làm sai 0.00 15M

CPP14

19684379 2017-06-26 12:20:10 luongngocminhVOI08 Trò chơi với dãy số biên dịch gặp lỗi - -

PAS-FPC

19684375 2017-06-26 12:19:29 okaemsCặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía 100 0.00 16M

CPP

19684356 2017-06-26 12:16:16 peterleTìm số nguyên tố Làm sai 0.00 16M

CPP14

19684351 2017-06-26 12:15:05 peterleTìm số nguyên tố Làm sai 0.00 16M

CPP14

19684333 2017-06-26 12:11:15 ngoccuongpvcXử lý xâu 90 1.24 41M

CPP14

19684317 2017-06-26 12:07:31 acceptedSiêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! 100 0.11 23M

CPP14

19684316 2017-06-26 12:07:15 izac2001Dãy ngoặc accepted 0.00 18M

CPP

19684312 2017-06-26 12:05:59 izac2001Dãy ngoặc accepted 0.00 18M

CPP

19684310 2017-06-26 12:05:21 ngoccuongpvcXử lý xâu 50 0.83 41M

CPP14

19684283 2017-06-26 12:00:19 izac2001Dãy ngoặc Làm sai 0.00 18M

CPP

19684274 2017-06-26 11:58:22 izac2001Dãy ngoặc accepted 0.00 2.4M

PAS-FPC

19684272 2017-06-26 11:57:58 3.1415926535897932384626433832795028841Phần tử thứ K Làm sai 0.00 7.8M

C++

4.3.2

19684266 2017-06-26 11:57:05 izac2001Dãy ngoặc Làm sai 0.00 18M

CPP

19684258 2017-06-26 11:53:54 cdzzzzKhóa số 100 0.41 2.7M

C++

4.3.2

19684245 2017-06-26 11:52:09 thongnt5999Xử lý số nguyên lớn accepted 0.00 2.1M

PAS-FPC

19684228 2017-06-26 11:48:39 izac2001Dãy ngoặc Làm sai 0.00 18M

CPP

19684226 2017-06-26 11:48:17 thongnt5999Xử lý số nguyên lớn Làm sai 0.00 2.1M

PAS-FPC

19684219 2017-06-26 11:47:11 thanhhaiGoing Once, Going Twice, Gone! 100 0.00 16M

CPP

19684215 2017-06-26 11:46:21 thongnt5999Xử lý số nguyên lớn Làm sai 0.00 2.1M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.