Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Christmas Tree Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
887 2988 2012 475 458 30 5

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-07-29 15:40:24 Chitoge Kirisaki 194 0.00 4.2M

PYTHON

2 2012-09-15 18:02:50 Nguyễn Phúc Hưng 194 0.01 4.5M

PYTHON

3 2012-09-17 15:31:42 Bùi Thủy Nguyên 194 0.01 4.5M

PYTHON

4 2013-02-17 12:38:19 MadCarrot 194 0.00 4.2M

PYTHON

5 2013-06-15 15:29:53 DNK 194 0.00 4.2M

PYTHON

6 2013-06-17 17:16:55 JAMES 194 0.00 4.2M

PYTHON

7 2013-07-22 09:19:28 KẺ GIẤU MẶT 194 0.00 4.2M

PYTHON

8 2013-07-30 08:43:28 Keep Yourself Alive 194 0.00 4.2M

PYTHON

9 2013-07-30 08:44:04 Chuyên Triết Tổng Hợp 194 0.00 4.2M

PYTHON

10 2014-09-20 06:32:06 RR 194 0.00 4.2M

PYTHON

11 2016-11-09 23:26:09 Tvc97 194 0.01 51M

PHP

12 2013-11-22 03:53:16 Phạm Bá Tuấn Chung 195 0.01 14M

PHP

13 2013-11-22 03:54:27 Anonymous 195 0.01 24M

PHP

14 2014-10-30 09:12:31 ĐĐ 195 0.01 24M

PHP

15 2014-10-30 09:24:00 Beerus sama 195 0.01 24M

PHP

16 2014-10-30 09:29:35 Never too late 195 0.01 14M

PHP

17 2014-10-30 09:31:16 abcxyz 195 0.01 14M

PHP

18 2014-10-30 09:34:23 Skylife 195 0.01 14M

PHP

19 2015-09-22 02:47:14 KiBou 195 0.01 51M

PHP

20 2014-09-19 18:46:07 Học sinh giỏi văn 199 0.00 4.2M

PYTHON

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.